Незабаром можуть заборонити автівки на «єврономерах»

Час читання: < 1 хв.
1

Ко­мі­тет Вер­ховної Ра­ди з пи­тань по­дат­ко­вої та мит­ної по­лі­ти­ки роз­ро­бив за­ко­ноп­ро­ект, згід­но з яким не­ре­зи­ден­там Ук­ра­їни бу­де за­бо­ро­не­но пе­ре­да­ва­ти пра­во уп­равлін­ня ав­то­мо­бі­лем сто­рон­нім осо­бам. Про це по­ві­до­мив на сво­їй сто­рін­ці у ФБ ад­во­кат Бог­дан Хмель­ницький.

Прос­ті­ше ка­жу­чи, те­пер гро­ма­дя­ни Ук­ра­їни не змо­жуть ке­ру­ва­ти ма­ши­на­ми з «єв­ро­но­ме­ра­ми», прик­ри­ва­ючись до­ру­чен­ня­ми на їх ім’я.

«Си­ту­ація з ци­ми єв­ро­но­ме­ра­ми неп­роста. Зви­чай­но, з од­но­го бо­ку, в кра­їну за­во­зить­ся вся­ке сміт­тя з єв­ро­пей­ських зва­лищ. З ін­шо­го — лю­ди, на­реш­ті, от­ри­ма­ли мож­ли­вість ку­пу­ва­ти де­ше­ві ма­ши­ни, які не по­чи­на­ють роз­ва­лю­ва­ти­ся від­ра­зу піс­ля ку­пів­лі. З третього бо­ку — ве­ли­чез­на кіль­кість ДТП за учас­тю ма­шин на «єв­ро­но­ме­рах», іно­ді з най­тяж­чи­ми нас­лідка­ми, піс­ля яких гос­по­да­рі по­діб­них ма­шин ки­да­ють їх і знай­ти ви­ну­ват­ця ава­рії не­мож­ли­во», — пи­ше Бог­дан Хмель­ницький.

«На мій пог­ляд, бе­зу­мов­но, не­об­хідно вво­ди­ти жорс­ткий кон­троль, а й аб­со­лют­но бо­же­віль­ні ми­та на кор­до­ні теж не­об­хідно змен­шу­ва­ти, інак­ше лю­ди знай­дуть но­ву ла­зів­ку в за­ко­ні. Ну і ви­рі­шу­ва­ти, що ро­би­ти з ти­ми, хто вже їз­дить на «єв­ро­но­ме­рах», — під­су­му­вав ад­во­кат.

джерело

Підпишись на нас в Google НОВИНИ, щоб отримувати більше свіжих новин!

ПОШИРИТИ
Головний редактор видання UaMotors. Захоплюєтся технологіями та новими автомобілями.