Фіскали розповіли, скільки «євроблях» налічується в Україні

0
722
Àâòîìîáèëüíûé íîìåð ñ èíîñòðàííîé ðåãèñòðàöèåé âî âðåìÿ àâòîïðîáåãà â ðàìêàõ ïîäãîòîâêè ê âñåóêðàèíñêîé àêöèè ïðîòåñòà ïðîòèâ òàìîæåííûõ òàðèôîâ íà çàðóáåæíûå àâòîìîáèëè, â Õàðüêîâå, 3 ñåíòÿáðÿ 2017 ã. Àêöèÿ ïðîéäåò â Êèåâå 6 ñåíòÿáðÿ. Ôîòî Ìàðèåíêî Àíäðåé / ÓÍÈÀÍ

Державна фіскальна служба констатує, що в Україні незаконно перебувають 317 тис. автомобілів з іноземними номерами.

Про це Українським новинам повідомила прес-служба ДФС.

Відзначається, що за станом на 26 квітня поточного року кількість авто з іноземними номерами, які були ввезені в Україну в режимі “транзит”, склало 469 218 автомобілів, при цьому в режимі “тимчасового ввезення” на митну територію країни було ввезено 2 751 022 автомобіля .

Кількість автомобілів, які були ввезені в режимі “транзит” і фактично знаходяться в Україні, – 113 233 автомобіля, при цьому з порушенням термінів – 110 411 автомобілів.

Зараз читають  В Україні з’явилась нова шахрайська схема з бензином

Кількість автомобілів, які були заїхали в режимі “тимчасового ввезення” і фактично знаходяться в Україні, – 364 208 автомобілів, з яких з порушенням термінів – 207 483 автомобілі.

Кількість всіх автомобілів, що ввозяться з іноземними номерами в режимі “транзит” до кінця квітня 2018:

Підпишись на нас в Google НОВИНИ, щоб отримувати більше свіжих новин!

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Будь ласка, введіть свій коментар!
Будь ласка, введіть своє ім'я тут

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.