Відсьогодні в Україні змінилися правила видачі водійських посвідчень

0
64

Жит­тя у ча­си пан­де­мії ви­ма­гає від нас ще біль­шої мо­біль­нос­ті. Сер­вісні цен­три МВС по­ду­ма­ли про кож­но­го. То­му згідно зі змі­на­ми, що вніс Ка­бі­нет мі­ніс­трів Ук­ра­їни до де­яких пос­та­нов, ук­ра­їн­ці мо­жуть за­мо­ви­ти пос­відчен­ня во­дія через Елек­трон­ний ка­бі­нет во­дія з ви­ко­рис­танням за­со­бів пош­то­во­го зв’яз­ку.

Відсьогод­ні, 5 лис­то­па­да, ук­ра­їн­ці, за­мо­вив­ши об­мін пос­відчен­ня во­дія он­лайн, мо­жуть от­ри­ма­ти но­вий до­ку­мент у від­ді­лен­ні Ук­рпош­ти або за­мо­ви­ти дос­тавку кур’єром. Но­ва­ція прий­ня­та пос­та­но­вою Ка­бі­не­ту Мі­ніс­трів Ук­ра­їни, повідомляє видання «День за днем».

Як заз­на­чив на сво­їй Facebook-сто­рін­ці зас­тупник мі­ніс­тра внут­рішніх справ Ук­ра­їни Бог­дан Драп’ятий, та­кі но­вов­ве­ден­ня мі­ні­мі­зу­ють кон­такти з ін­ши­ми людь­ми та знач­но за­оща­дить час, вит­ра­че­ний на від­ві­ду­ван­ня сер­вісних цен­трів МВС.

Ці­на за бланк пос­відчен­ня во­дія за­ли­ши­ла­ся нез­мінною — 243 грн, а са­ма дос­тавка не­за­леж­но від міс­цезна­ход­ження от­ри­му­ва­ча кош­тує 195 грн. Сер­віс екс­прес-дос­тавки за­без­пе­чує швид­ку ло­гіс­ти­ку, а стра­хо­вий по­ліс на від­прав­лення, який бе­зоп­латно на­да­єть­ся Ук­рпош­тою, га­ран­тує клі­єн­там на­дій­ність в от­ри­ман­ні сво­го го­то­во­го до­ку­мен­ту. Тер­мін дос­тавки — до 5 ро­бо­чих днів.

«В Елек­трон­но­му ка­бі­не­ті во­дія вже по­над 1,8 млн ав­то­ри­зо­ва­них ко­рис­ту­ва­чів і за час його іс­ну­ван­ня об­мін пос­відчен­ня во­дія здій­сни­ли 60,3 тис. осіб. Он­лайн-пос­лу­га з дос­тавкою до­ку­мен­та — це ще один крок до дід­жи­та­лі­за­ції, що є прі­ори­тет­ним нап­рямком МВС. Ру­шій­ною си­лою ці­єї оп­ти­мі­за­ції є праг­нення ство­ри­ти прос­ті та дос­тупні пос­лу­ги для ук­ра­їн­ців. Це на­ша ос­новна за­да­ча», — вва­жає т. в. о. на­чаль­ни­ка Го­лов­но­го сер­вісно­го цен­тру МВС Юрій Смоль­яні­нов.

Зараз читають  Чи потрібно змінювати посвідчення з нерозділеними категоріями на нове

Ал­го­ритм за­мов­лення ду­же прос­тий. Дос­татньо ав­то­ри­зу­ва­ти­ся в Елек­трон­но­му ка­бі­не­ті во­дія та прой­ти нас­тупні ета­пи:

  • обрати послугу «Відновлення та обмін посвідчення водія» та натиснути «Замовити»;
  • перевірити правильність контактних даних та вибрати в блоці «Обрати причину» один із запропонованих варіантів;
  • заповнити усі обов’язкові поля та прикріпити сканкопію чинної медичної довідки одним файлом з обох сторін у форматі .pdf.;
  • поставити власний підпис за допомогою мишки;
  • обрати спосіб отримання послуги;
  • підписати заяву за допомогою КЕП;
  • сплатити послугу.

Про­єкт ре­алі­зо­ва­ний у спів­ро­біт­ниц­тві з ДП «Ін­фо­тех» та Ук­рпош­тою.

Сер­вісні цен­три МВС дос­татньо сві­до­мі, аби на­да­ва­ти якіс­ні, дос­тупні та на­сам­пе­ред без­печні пос­лу­ги.

Підпишись на нас в Google НОВИНИ, щоб отримувати більше свіжих новин!

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Будь ласка, введіть свій коментар!
Будь ласка, введіть своє ім'я тут

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.